تماس با ما

آدرس: تهران – بزرگراه شیخ‌فضل‌ا... نوری، خیابان پاس – فرهنگیان – خیابان ارشاد، خیابان سوم، مرکز تحقیقات راه ، مسكن و شهرسازی

کد پستی: 1464738831

صندوق پستی: 131451696

تلفن: 6-88255942

دورنگار: 88384158

ایمیل: icic@bhrc.ac.ir