بازگشت
تعداد طرح ها : 165
ردیف عنوان مجریان بخش تحقیقاتی تاریخ شروع تاریخ پایان اطلاعات
1 بررسی ساختار شرکت های 3pl و تائید آن در زنجیره های تامین فرهنگ مقدم بابک اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1391/04/15 1392/01/15
2 مروری بر عوامل موثر در ارزیابی و توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ساخت، نگهداری و بهره برداری پروژه تربیت مدرس دانشگاه اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1379/07/10 1380/07/10
3 اندازه گیری سر و صدا در جاده های ایران اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1379/05/01 1380/05/01
4 ارزیابی ممیزی مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری شهریاد اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1381/03/20 1383/05/06
5 ارایه روش های ساماندهی عوارضی بزرگراههای کشور شهریاد اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1380/08/08 1382/08/08
6 بهینه سازی فر آیندهای عملیاتی در راه آهن ایران با استفاده از مدلهای ریاضی مهندسین مشاور طرح هفتم اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1381/03/20 1383/03/20
7 بررسی پتانسیلهای ترانزیت هوایی در کشور مهندسین مشاور شبدر اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1381/06/02 1382/06/02
8 تخمین تابع تقاضای سوخت در حمل و نقل جاده ای و ریلی شهریاد اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1382/04/21 1383/04/21
9 تخمین تابع تقاضای سوخت در حمل و نقل هوایی و دریایی شهریاد اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1382/07/19 1383/07/21
10 تحلیل فنی و اقتصادی دو بانده نمودن راههای اصلی در مقایسه با ایجاد آزادراه یا بزرگراه جدید مهندسین مشاور رمپ اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1382/07/09 1382/12/09
11 راهکارهای کاهش هزینه های احداث زیرساختهای حمل و نقل جاده ای کنسرسیوم رهروان عمران _ ایمن تردد اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1382/12/06 1384/03/20
12 راهکارهای ارتقای سرمایه گذاری غیر دولتی در بخش حمل و نقل مهندسین مشاور شبدر اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1383/02/12 1384/05/31
13 دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای مرکز تحقیقات محیط زیست و انرژی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1382/09/04 1385/06/31
14 تعیین قیمت بهینه سوخت در بخش حمل و نقل و ارائه مدل بهینه تخصیص یارانه سوخت به زیربخشهای آن ایمن تردد شرکت اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1384/05/18 1385/09/30
15 ارزیابی اقتصادی اثرات نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی در مصرف انرژی منتظری امیرمسعود اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1383/07/18 1384/12/21
16 ارائه مدل تعرفه‌های حمل بار و مسافر ترانزیتی پژویان اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1383/07/14 1384/07/14
17 آثار متقابل حمل و نقل و گردشگری و راهکارهای ارتقاء سهم حمل و نقل از آن علیپور اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1383/07/16 1384/10/16
18 تدوین نظام مطلوب پوششهای بیمه ای در بخش حمل و نقل (جاده ای ، ریلی، هوایی و دریایی) انواری رستمی علی اصغر اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1384/04/28 1385/04/28
19 راهکارهای ارتقاء جایگاه ایران در شبکه حمل و نقل کشورهای عضو ECO ضیایی بیگدلی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1383/07/28 1384/07/28
20 برآورد هزینه جابجایی بار و مسافر در حمل و نقل و ارائه راهکارهای کاهش آن (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریا بیضائی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1383/06/28 1384/06/28
21 تهیه و تدوین روش تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای قابل واگذاری در واحدهای استانی وزارت راه و ترابری هم اندیشان مدیریت امروز اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1384/03/07 1385/05/07
22 راهکارهای ارتقاء جایگاه ایران در شبکه حمل و نقل کشورهای آسیای میانه( CIS ) شیبراهه بندر اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1384/04/28 1386/10/30
23 نقش و جایگاه راههای روستایی در نظام اقتصادی کشور هفت شهر ری اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1384/03/17 1385/03/17
24 دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل ریلی مرکز تحقیقات محیط زیست و انرژی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1383/08/11 1385/06/31
25 ارائه الگوی بهینه بودجه ریزی در وزارت راه ترابری و ادارات کل راه و ترابری استانها سامان انرژی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1384/04/28 1386/10/01
26 تحلیل فنی - اقتصادی اتصال شهرکها و مراکز صنعتی و معادن به شبکه حمل و نقل ریلی کشور طرح برتر عمران اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1385/08/08 1387/09/08
27 مطالعه و بررسی آثار اقتصادی- اجتماعی و امنیتی راه آهن بافق- مشهد بهمن پور حمید اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1384/03/23 1385/10/30
28 شناسایی، بررسی و مقایسه نرم افزار های موجود قیمت گذاری راهها قیاسی فیروز اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1384/10/12 1385/10/30
29 برآورد استهلاک فیزیکی و موجودی سرمایه در بخش حمل و نقل جاده ای هژیر کیانی کامبیز اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/03/13 1387/12/28
30 ارزیابی اقتصادی انتشار اوراق مشارکت جهت تأمین مالی طرحهای عمرانی وزارت راه و ترابری اصغرزاده عبدالله اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/02/05 1386/12/28
31 بررسی و شناسایی هزینه های مستقیم ناشی از تأخیر جابجایی مسافر توسط ناوگان عمومی جاده ای ( اتوبوس )در کشور و ارائه راهکارهای کاهش هزینه ها رزمی جعفر اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/04/06 1390/01/31
32 تحلیل اثرات اقتصادی تغییرات قیمت سوخت در بخش حمل و نقل جاده‌ای عباس پور مجید اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/12/08 1388/12/10
33 برآورد تابع هزینه احداث یک کیلومتر خط راه‌آهن اصلی در کشور و راهکارهای کاهش هزینه‌ها بیرامی فریبرز اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/04/03 1388/08/30
34 محاسبه هزینه‌های مستقیم ناشی از تأخیر پرواز هواپیماهای مسافری کشور سرکشیکی فرداد اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/02/25 1388/05/25
35 ارائه مدل اولویت‌بندی پروژه‌های احداث راههای اصلی در وزارت راه و ترابری منتظری امیر مسعود اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/03/21 1388/03/25
36 ارائه مدل استانی اولویت‌بندی پروژه‌های بهسازی رویه‌ راههای روستایی در وزارت راه و ترابری سعیدی حسین اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/03/10 1387/10/10
37 شناسایی و بررسی هزینه های خارجی حمل و نقل زمینی کریم زادگان حسن اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/02/11 1387/09/20
38 ارزیابی اقتصادی نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور و ارائه راهکارهای اجرایی آن منتظری امیر مسعود اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/03/21 1388/06/09
39 بررسی و ارزیابی اقتصادی راهکارهای اجرایی نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی در کشور نصر اصغر اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/06/13 1388/07/22
40 برآورد میزان هزینه - فایده حاصل از حمل و نقل ریلی مسافر در مسیر پاکستان- خراسان عالی آذر بهنام اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/08/04 1388/08/30
41 برآورد میزان هزینه- فایده حاصل از حمل و نقل ریلی بار در مسیر پاکستان- ایران سبط محمدحسین اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/08/23 1388/01/23
42 بررسی اثرات اقتصادی یارانه های پرداختی به بخش حمل و نقل کشور محمد زاده پرویز اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/11/24 1388/09/15
43 بررسی اثرات آموزش در ارتقای بهره وری کارکنان وزارت راه و ترابری(ستادی و ادارات کل راه و ترابری استان ها) قلی نیا محمدجواد اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/11/28 1388/08/18
44 تعیین اولویتهای واگذاری و کاهش تصدی گری دولت در حوزه حمل و نقل دریایی و ستاد وزارت راه و ترابری بر اساس اصل 44 قانون اساسی سعیدی حسین اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/11/01 1389/03/05
45 تعیین اولویتهای واگذاری و کاهش تصدی گری دولت در حوزه حمل و نقل هوایی و هواشناسی وزارت راه و ترابری بر اساس اصل 44 قانون اساسی محمدی شاپور اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/12/06 1388/03/06
46 تعیین اولویتهای واگذاری و کاهش تصدی گری دولت در حوزه حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری بر اساس اصل 44 قانون اساسی احمد آخوندی عباس اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/11/25 1389/02/20
47 سهم بخش حمل و نقل جاده ای در قیمت تمام شده کالاها در کشور رجب زاده علی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/12/04 1388/05/04
48 برآورد هزینه- فایده ناشی از جابجایی بار در اتصال راه آهن ایران به شبکه حمل و نقل ریلی کشورهای عراق و سوریه مشرفی رسام اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/12/29 1389/12/14
49 برآورد قیمت بهینه در جابجایی مسافر در بخش حمل و نقل جاده ای بیهقی بهزاد اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/12/19 1389/05/30
50 تدوین راهنمای مطالعات توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌های جاده‌ای و ریلی کیوانلو شهرستانکی محسن اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/04/03 1390/01/19
51 برآورد تابع تقاضای سیمان در پروژه‌‌های عمرانی در وزارت راه و ترابری و پیش‌بینی آن برای سالهای آتی اولاد محمود اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/02/28 1389/12/14
52 تابع تقاضای حمل مواد فاسد شدنی در جاده های کشور رنجبر عباس اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/02/10 1389/02/30
53 ارائه مدل اقتصادی مناسب جهت تعیین نرخ عوارض در آزادراههای کشور قیاسی فیروز اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/02/10 1389/02/15
54 ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل کشور محمودزاده محمود اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/02/10 1388/08/20
55 تدوین مدل دینامیکی یکپارچه برای برنامه ریزی توسعه ترانزیت ایران با تاکید بر تحولات اقتصادی و سیاسی سایر کشورها مانی محمد علی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/02/25 1389/05/01
56 ارزیابی اقتصادی نوسازی ناوگان سنتی حمل و نقل دریایی کشور فرورش حمید اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/02/11 1389/02/30
57 ممیزی زیست محیطی راههای کشور عباس پور مجید اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1386/08/26 1388/08/30
58 شناسایی و تدوین شاخصهای توسعه پایدار در بخش حمل و نقل کشور محرم نژاد ناصر اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/02/18 1388/10/10
59 ارائه راهکارهای اجرایی جلب مشارکت مردمی در توسعه پایدار طرحهای حمل و نقل جاده ای و ریلی عباس پور مجید اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/02/10 1388/10/15
60 تدوین راهنمای پیاده سازی HSE-MS و دستورالعملهای HSE در طرحهای عمرانی ریلی و جاده ای کشور بهشتی مهدی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/02/11 1390/01/31
61 ارزیابی اقتصادی چگونگی تأمین ناوگان حمل نقل جاده ای بار ـ مسافر در کشور (واردات - تولید داخل) محمودی وحید اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/03/28 1389/02/20
62 بررسی و ارائه راهکارهای کاهش حمل و نقل مضاعف جاده ای بار در کشور فرورش حمید اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/01/31 1390/06/20
63 ارزیابی نقش تحقیق و توسعه (R&D)در رشد بخش حمل و نقل کشور بازدار اردبیلی پریسا اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1387/08/08 1389/06/08
64 آسیب شناسی اجرایی (بررسی و شناسایی مشکلات و خلاء های اجرایی)صرفه جویی در مصرف سوخت در حمل ونقل عمومی برون شهری علیمرادی مهرداد اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/11/27 1390/10/21
65 بررسی و تحلیل تقاضای قابل جذب در محور ترانزیتی شرق با محوریت بندر چابهار ارکات جمال اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/03/03 1390/07/20
66 طراحی ماتریس حسابداری - اجتماعی بخش حمل و نقل کشور سال 1385 ورمزیار حسن اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/04/30 1390/03/10
67 بررسی، شناسایی و ارائه راهکارهای کاهش عوامل تاخیر در حمل بار توسط ناوگان حمل و نقل ریلی کشور رزمی جعفر اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/03/10 1390/07/30
68 بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر بخش حمل و نقل کشور محمد زاده پرویز اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/03/31 1390/05/17
69 تدوین نظام بیمه ای مناسب در بخش حمل و نقل ریلی (بار و مسافر و ناوگان) در کشور عزیزی فیروزه اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/03/17 1389/10/17
70 راهکارهای ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل ونقل ریلی کشور ربانی مسعود اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/11/28 1390/12/25
71 تهیه و تدوین چارچوب بودجه ریزی عملیاتی در سازمان هواپیمایی کشوری پناهی علی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/11/27 1390/06/27
72 بررسی اثرات اقتصادی بحران مالی جهانی 2008 بر حمل ونقل کشور با تأکید بر زیربخش هوایی و دریایی ارباب حمیدرضا اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/11/28 1389/05/28
73 برآورد هزینه های خارجی ناشی از فعالیت بخش حمل و نقل جاده ای کشور ارباب حمیدرضا اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/02/28 1390/09/02
74 بررسی جنبه‌های اجرای پروتکل کیوتو در بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور زاهد فاطمه اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/05/14 1390/05/01
75 ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی راهها (فاز ساخت) خدادادی احمد اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1388/12/26 1391/06/18
76 اجرای پایلوت ممیزی زیست محیطی راههای منتخب و ارائه الگوی نهایی مختارانی نادر اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1389/03/03 1391/03/03
77 برآورد قیمت تمام شده حمل کالا توسط ناوگان باری (جاده ای) در کشور محمد زاده پرویز اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1390/03/22 1391/11/22
78 بررسی اثر ترافیک جاده ها بر آلودگی خاک اطراف به فلزات سنگین و هیدروکربنها و ارایه راهکارهای پیشگیری و کنترل سعیدی محسن اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1390/03/21 1391/07/21
79 راهکارهای ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل ونقل دریایی کشور جهانگرد اسفندیار اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1389/09/06 1391/04/06
80 راهکارهای ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل هوایی کشور سید نقوی میرعلی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1389/09/02 1392/06/18
81 طراحی نهاد مستقل تنظیم مقررات و کنترل بازار حمل و نقل ریلی کشور شاکری عباس اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1390/03/21 1392/04/17
82 ارزیابی اقتصادی تأثیر عناصر تولید ساختمان‌های عمومی و دولتی (بر اساس روش‌های تولید سنتی و صنعتی) حیدری محمد مهدی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1392/05/16 1393/05/16
83 بررسی ویژگی‌ها و مزایا و مشکلات مجتمع‌های مسکونی مهر (مطالعه موردی: پروژه 1002 واحدی شهر جدید هشتگرد) الیاس‌زاده مقدم نصرالدین اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1392/02/01 1392/07/01
84 خوشه‌بندی پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد الیاس‌زاده مقدم نصرالدین اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1392/02/01 1392/07/01
85 طراحی و تدوین استراتژی‌های منابع انسانی در چهار سیستم تامین و تعدیل، آموزش و بهسازی، حفظ و نگهداری، کاربرد منابع انسانی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد حیدری محمد مهدی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1392/02/01 1392/07/01
86 ارزیابی تاثیر سیاست‌های زمین شهری بر مسکن و شهرسازی در کشور (1383-1353) ماجدی حمید اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1385/11/21 1387/05/21
87 ارزیابی سیاست‌های اقتصادی بخش مسکن در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و آثار آن در صنعت ساختمان رفیعی مینو اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1385/12/26 1387/06/26
88 طرح پژوهشی نیازسنجی داده‌ها و شاخص‌های آماری مورد نیاز در ایجاد سیستم جامع اطلاعات ساختمان و مسکن عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1387/08/06 1388/11/06
89 تحلیل و تطبیق و ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دولت در بخش مسکن از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال 1386 عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1387/08/06 1388/11/06
90 الگوی مناسب مالیات منفعت سرمایه برای کنترل رشد با ثبات بلندمدت بخش مسکن در ایران - فاز 2 قلی‌زاده علی‌اکبر اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1387/11/15 1389/09/30
91 الگوی مناسب مالیات منفعت سرمایه برای کنترل رشد با ثبات بلندمدت بخش مسکن در ایران - فاز 1 قلی‌زاده علی‌اکبر اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1387/11/05 1388/04/05
92 بررسی و شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد توسعه درونی بر پایه محورهای توسعه پایدار عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1388/01/17 1389/01/18
93 ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری در بافت‌های مساله‌دار شهری عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1388/01/17 1389/01/18
94 تدوین برنامه سیاست گذاری و مدیریت زمین شهری عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1388/03/04 1389/03/04
95 ارائه الگوی اصلاحات در نظام مدیریت زمین شهری عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1388/04/31 1389/04/31
96 مکانیابی اردوگاه‌های اسکان موقت جمعیت‌های آسیب دیده از زلزله در نواحی شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر قزوین) عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1388/10/20 1389/04/20
97 تدوین تجارب کشورهای خارجی - بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1388/11/14 1389/05/14
98 مستندسازی صرفه و صلاح اقتصادی و مهندسی ارزش قطار شهری، شهرهای جدید عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1388/12/25 1389/06/25
99 ارزیابی تاثیرات مثبت و منفی سیاست نقدی کردن یارانه‌ها بر ساخت، تولید و سمت تقاضای بازار مسکن یزدانی بروجنی فردین اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1389/02/22 1389/06/22
100 تحلیلی برنقش شهرسازی و معماری در امنیت شهرهای جدید صالحی اسماعیل اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1389/06/17 1392/11/30
101 مکانیابی اردوگاه‌های اسکان موقت جمعیت‌های آسیب‌دیده از زلزله در نواحی شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر بجنورد) عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1389/02/29 1389/08/29
102 سند جامع توسعه و ساماندهی صنعتی‌سازی مسکن و استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت مسکن و ساختمان کشور بیضائی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1390/03/08 1390/11/08
103 سند جامع توسعه و ساماندهی صنعتی‌سازی مسکن و مدیریت صنعتی‌سازی با استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان کشور یزدانی بروجنی فردین اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1390/10/26 1396/10/26
104 بررسی و تعیین الگوی مصرف مسکن در ایران یزدانی بروجنی فردین اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1390/10/26 1391/10/26
105 تدوین راهکارهای شناخت و ارتقاء مناطق فقیرنشین شهری در راستای توسعه پایدار شهری (با رویکرد دستیابی به اهداف هزاره) رفیعی کلهرودی مهران اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1391/12/28 1392/12/28
106 شناخت، ارزیابی و مستند سازی طرح مسکن مهر تمجیدی زهرا اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1393/06/23 1395/10/23
107 ارزیابی و تحلیل اقتصادی سیستم‌های نوین ساخت و ساز در ساختمان‌های عمومی ماجدی اردکانی محمد حسین اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1392/11/30 1393/07/30
108 بررسی تطبیقی تجارب ایران و جهان در زمینه شاخص‌های اقتصادی موثر بر قیمت مسکن (چین، آمریکا، ترکیه، مالزی، آلمان و انگلیس) مبینی اکبر اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1392/12/24 1396/12/24
109 استقرار مدل کلان و تدوین برنامه طراحی تفصیلی حاکمیت فناوری اطلاعات و تدوین برنامه‌های مدیریت تغییر در وزارت راه و شهرسازی هاشمی محمودرضا اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1392/12/25 1393/02/20
110 بررسی سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل زمینی و مدل سازی آن بازدار اردبیلی پریسا اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1393/07/30 1394/07/30
111 بررسی سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل دریایی و اثرات آن گنجی زهرایی هادی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1393/07/30 1394/07/30
112 تدوین وظایف مدیریت شهری با هدف توسعه اختیارات آن به کلیه جنبه های خدمات شهری ابراهیمی محسن اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1378/12/18 1381/03/27
113 بررسی تجربیات جهانی در مورد تهیه و اجرای طرح های کالبدی ملی و منطقه ای و میزان انطباق آن با روشهای مورد عمل در ایران توفیق اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1378/12/17 1382/01/24
114 طرح شهرسازی مشارکتی در خصوص مدیریت شهری (U.M.P) حناچی سیمین اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1378/05/30 1381/04/24
115 تامین منابع مالی مدیریت شهری و امکان افزایش آن امید میربها اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1378/12/21 1382/07/06
116 طراحی نحوه ارتباط و هماهنگی مدیریت شهری با دستگاه ها و نهادهای بخشی، صنفی و تخصصی مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1378/12/08 1382/08/20
117 بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری مجموعه های شهری و توسعه منفصل شهری و ناهنجاری سکونتگاه های خودرو در حاشیه شهرهای بزرگ کشور مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1378/12/08
118 طبقه بندی خدمات شهری در نظام سلسله مراتبی شبکه شهری کشور رفیعی مینو اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1378/12/25 1383/10/07
119 تدوین لایحه حقوق شهروندی به عنوان فصلی از قانون مدنی1 کریمی عباس اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1388/12/01
120 طراحی مدل فراگیر بانک اطلاعات مدیریت شهری مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1378/12/08 1382/12/04
121 اصول و معیارهای توسعه پایدار شهری در ایران محرم نژاد ناصر اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1378/12/25 1381/12/29
122 مناسب سازی خیابان های موجود برای پیاده روی با تاکید بر طراحی شهری اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1378/12/25
123 زمین شهری و نقش آن در توسعه شهری(گذشته و آینده) دانشگاه تهران اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1378/01/13 1380/08/05
124 تبیین وظایف دستگاه ها و نهادهای اجرایی ذیربط و تدوین راهکارها و اصلاحات قانونی جهت ساماندهی به سیمای شهری در ایران و ایجاد هویت شهری مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1382/04/31
125 اصلاح روشهای عملی تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری در ایران (بر اساس رویکرد ساختاری - راهبردی) مهندسان مشاور فرنهاد اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1381/05/25 1385/04/28
126 بررسی میزان تحقق کاربریهای عمومی و خدماتی مصوب طرح های توسعه شهری در کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج و بررسی علل تعویق در اجرای آنها جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1382/12/28 1384/12/24
127 بررسی تطبیقی تشکیلات اداری و اجرایی و تحلیل راه کارهای مالی در برنامه ریزی توسعه شهری گــرجی عبدالله‌خان اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1381/12/25 1385/10/30
128 مطالعه نیازهای فرهنگی - اجتماعی 9 شهر جدیدهشتگرد، صدرا، بهارستان، مجلسی، سهند، پولاد شهر، گلبهار، پرند و مهاجران سعیدی‌رضوانی نوید اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1382/09/15 1385/05/01
129 تبیین عوامل مؤثر در ساماندهی سیمای شهری و تدوین پیش نویس ضوابط هماهنگ سازی سیمای شهری در شهرهای دو منطقه کویری و خزری از شش منطقه اقلیمی کشور محمودی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1382/03/13 1385/03/27
130 نقش مشارکت مردم در بهسازی بافتهای تاریخی و ارزیابی میزان همکاری مردم و چالش های پیش رو در مشارکت مردم در طرح های توسعه شهر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1382/12/06 1385/06/30
131 بررسی تطبیقی بافتهای تاریخی 8 شهر نمونه (سمنان گرگان، تهران، شیراز، کرمان، مشهد، اراک و اصفهان) در کشور و تاثیرات طرحهای توسعه شهری و به ویژه طرحهای بهسازی و عمران شهری بر آنها فلامکی منصور اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1381/12/26 1386/04/30
132 ارزیابی میزان توفیق و کارایی ضوابط و مقررات ساختمانی در توسعه شهرها عمرانی پور اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1382/12/25 1385/08/10
133 تدوین ضوابط ایمن سازی فضاهای شهری به لحاظ ایمنی شهروندان و ییشگیری از جرایم صالحی اسماعیل اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1382/12/25 1385/05/31
134 تدوین معیارها و دستور العمل ها و راهکارهای مشارکت مردمی و نهادهای مختلف در نظارت بر تهیه طرح های محلی ، ناحیه ای و جامع شهری با نگاهی به تجربیات جهانی (نمونه موردی تدوین ضوابط طراحی واحد های مسکونی بم) گلپایگانی عبدالرضا اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1382/12/25 1384/04/20
135 مقایسه تطبیقی تصمیمات و مداخلات انجام شده از دیدگاه مدیریت شهری در بافت های قدیمی (شهرهای ایران و کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی) عنبرانی حمید اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1382/12/24
136 نظام مدیریت مناطق کلان شهری زبردست اسفندیار اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1382/12/25
137 بررسی تطبیقی ساختار و وظایف دستگاه های سیاستگزار توسعه شهری و منطقه ای در کشورهای امریکا انگلستان و یک کشور در آسیا ملک‌احمدی محمدحسین اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1382/12/25
138 سیاست های مدیریت زیست محیطی شهری تولایی نوین اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1383/12/15
139 تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه های شهری سعیدی رضوانی نوید اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1384/12/13
140 تدوین اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل در کلیه طرح های توسعه و عمران (درتهیه طرح های جامع،تفصیلی و محله محور) مظاهریان حبیب اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1387/11/16
141 طرح پژوهشی کد 14-0185-2 حسینی بهشید اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1388/05/19
142 ایمن سازی و توانمندسازی اجتماعی بافت های تاریخی (توسعه مراکز تاریخی شهرهای کشور و حفظ مولفه های اصلی این مرکز با توجه به نیازهای امروز شهرها) مجابی سیدمهدی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1388/05/14
143 ارزیابی و تحلیل میزان تحقق پذیری شهرهای جدید در کشور و انطباق آن ها با اهداف مربوطه سعیدی‌رضوانی نوید اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1389/11/17 1392/03/13
144 ارائه الگویی برای اولویت بندی پروژه های توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای با رویکرد توسعه پایدار حیدری محمد سعید اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1392/12/25 1396/06/25
145 الگویی برای تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های حمل ونقل جاده‌ای با رویکرد مشارکت دولت وبخش خصوصی عبده تبریزی حسین اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1393/12/06 1394/09/06
146 توسعه درونی شهری عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1387/01/01 1388/01/01
147 6 دهه برنامه ریزی مسکن در ایران عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1387/08/06 1388/11/06
148 بررسی نوسانات رونق و رکود در بخش ساختمان و مسکن و تأثیر آن بر صنعت ساختمان یزدانی بروجنی فردین اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1385/12/06 1387/06/06
149 تدوین راهبردهای آمایشی پیشنهادی بخش مسکن عبدی رکن آبادی محمد علی اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1386/10/26 1387/04/26
150 ارائه الگوی مناسب برای اجرای مالیات بر ارزش زمین در ایران زاهدی محسن اقتصاد مسکن و مدیریت شهری
151 ارزیابی و تحلیل میزان تحقق‌پذیری شهرهای جدید در کشور و انطباق آنها با اهداف مربوطه سعیدی رضوانی نوید اقتصاد مسکن و مدیریت شهری
152 ارزیابی و تحلیل تعیین محدوده بافتهای فرسوده شهری و شاخص‌های پورجوهری امیر حسین اقتصاد مسکن و مدیریت شهری 1388/12/19 1392/04/12
153 تدوین ضوابط معماری ساختمان‌های قضایی روز رخ نادر اقتصاد مسکن و مدیریت شهری
154 امکان‏سنجی و ارایه نقشه راه برای تأسیس نهادهای ضمانتی در دو حوزه مسکن و تسهیلات رهنی حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی
155 اهمیت توسعه قطار تندرو و مزایای اقتصادی آن زاوه فخرالدین حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی 1395/08/05 1396/09/07
156 طرح توجیهی و پیش‌نویس لایحه‌ی صندوق توسعه‌ی آزادراه‌ها و بزرگراه‌های کشور حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی 1393/12/20 1395/03/01
157 طرح توجیهی و پیش‌نویس لایحه‌ی صندوق توسعه‌ی آزادراه‌ها و بزرگراه‌های کشور زاوه فخرالدین حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی 1393/12/20 1395/03/01
158 امکان ‏سنجی و ارایه نقشه راه برای تأسیس نهادهای ضمانتی در دو حوزه مسکن و تسهیلات رهنی زاوه فخرالدین حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی 1394/12/24 1396/12/21
159 بررسی رکود صنعت ساختمان در ایران و ارایه‌ی راهکار سیاستی برای ایجاد رونق زاوه فخرالدین حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی 1396/01/01 1396/12/29
160 روش های تامین مالی آزادراه اردکان-مهریز گنجی زهرایی هادی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1395/07/01 1396/07/01
161 روش های تأمین مالی حمل ونقل ریلی شهر جدید گلبهار تا مشهد بازدار اردبیلی پریسا حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی 1394/10/06 1395/10/06
162 پیشنهاد ایجاد شاخص بهای مسکن در ایران(فاز دوم) گنجی زهرایی هادی , ده حقی حسین حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی 1395/01/07 1396/01/05
163 بررسی امکان استفاده از منابع درآمدی پایدار برای ارائه خدمات حمل ونقل جاده ای حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی 1396/03/20 1397/03/20
164 بررسی امکان استفاده از منابع درآمدی پایدار برای ارائه خدمات حمل ونقل جاده ای بازدار اردبیلی پریسا حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی 1396/03/20 1397/03/20
165 بررسی تامین مالی سبز در بخش حمل و نقل گنجی زهرایی هادی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار 1396/03/20 1397/03/20